Antwoorden sectie Dagfond op vragen van de Afdeling

Sportvrienden,

Zoals U toegezegd zouden wij de antwoorden met u delen welke wij hebben gekregen van de sectie Dagfond op de door ons gestelde vragen naar aanleiding van het gepubliceerde voorstel vluchtprogramma van de sectie. Wij hebben onze vraag vet gedrukt en het antwoord van de sectie achter onze vraag geplaatst. Wij willen U er nogmaals op wijzen dat wij deze informatie bij het bestuur van de sectie gevraagd hebben om u, onze leden van voldoende informatie te voorzien. Hierna volgend de brief van de sectie dagfond:

Geacht bestuur afdeling 8

Dank voor jullie e-mail met daarin een reactie op onze publicatie in onder andere “Op de Hoogte”.

Allereerst onze verontschuldigingen dat het antwoord even op zich liet wachten. Omdat we waarde hechten aan de samenspraak hebben wij gemeend als sectiebestuur samen dit antwoord richting u te vormen. Wij hopen dan ook op een positieve reactie en samenwerking n.a.v. deze mailwisseling, samen komen we immers het verste. Wij stimuleren dan ook zeker de transparante communicatie met uw en onze (gezamelijke) leden via welk medium dan ook. Hiermee laten we aan de leden zien dat we kunnen en moeten samenwerken voor een mooie toekomst.

Met antwoord op uw vragen per alinea:

Vraag afdeling: U heeft het over uw leden. Kunt u aangeven om hoeveel leden dit gaat en is dit dan een juiste afspiegeling van de leden die deelnemen aan het spel Dagfond? 

Antwoord: Wij zijn trots te mogen melden dat maar liefst 6037 zijn ingeschreven in onze sectie. Hiervan hebben 619 zich aangemeld via de NPO stemwijzer en de overige zijn door de compuclub geselecteerd. Derhalve denken wij dat dit (gezien het totale ledenaantal rond de 16.000) een goede afspiegeling is op een discipline die niet door iedere liefhebber beoefend en geselecteerd wordt. Vanzelfsprekend is een groot aantal van onze achterban ook lid van uw afdeling. Dit aantal kan nog oplopen want leden kunnen zich nog altijd aanmelden bij de sectie dagfond.

Vraag afdeling: U stelt voor om 5 sectorale vluchten en 1 nationale vlucht te organiseren. Hierbij vermeldt u in “Op de Hoogte”dat dit programma op 13 oktober wordt vastgesteld. Dit is onjuist. In de NPO ledenvergadering wordt dit vastgesteld.

Antwoord: Wellicht hadden we dit duidelijker kunnen communiceren. Zoals verwacht bent U juist geinformeerd en zal tijdens de ledenraad van de sectie op 13 oktober nog niet het dagfond-programma definitief worden vastgesteld, maar het advies dat wij als sectie namens al onze leden gaan geven aan de NPO ledenvergadering.

Opmerking afdeling: daarbij gaat U tevens voorbij aan het feit dat de afdelingen in de sector altijd betrokken zijn geweest bij de invulling van de losplaatsen. Samenwerking ziet U blijkbaar niet als essentieel punt in onze sport. U heeft wel het recht om een advies in te brengen in de NPO-ledenvergadering.

 Antwoord: Laten we vooropstellen dat samenwerken zeer belangrijk is. Ook in het nieuwebestuursmodel NPO gaan we ervanuit dat alle leden, dus ook de uwe, worden vertegenwoordigd in hun belangen binnen de secties waarvoor zij zich hebben aangemeld. Dit zijn doorgaans de 2 disciplines of factoren die bij deze liefhebber het meeste spelplezier bezorgen. Wij spelen, net als de overige secties, in op deze betrokkenheid en beleving door juist wel inspraak te geven, dit gaat echter rechtstreeks van(uw) leden richting sectie. Denk aan mails, brieven en veel gesprekken. Dat wil niet zeggen dat wij alleen via deze weg feedback hopen te krijgen. Natuurlijk willen wij graag de input van de achterban van de afdelingen, daar bent u als bestuur een zeer belangrijke schakel in om wat u hoort van uw leden met o.a. ons te communiceren. Wij hopen zo tot het beste resultaat te komen en wegen iedere opmerking of suggestie af die we binnenkrijgen. Dus weet ons te vinden, samenwerken is de kracht. Alleen zo kunnen we de beste adviezen geven op de NPO Ledenvergadering.

Opmerking afdeling: Een ander punt is het aantal sectorale vluchten. In 2018 zijn dit er 2 geweest en 1 nationale vlucht. Om deze verandering definitief door te voeren hebben alle leden van alle afdelingen hier een stem in. Deze voorstellen worden normaliter eerst behandeld in de ledenvergaderingen van de verenigingen, daarna in de ledenvergaderingen van de afdelingen, waarna de afdeling de stem uitbrengt inde NPO-ledenvergadering.

Antwoord: Zoals in de vorige vraag besproken is er bestuurlijk het een en ander veranderd wat betreft werkwijzen en processen. U kunt straks met uw kiesmannen uw stem uitbrengen, vanzelfsprekend. Wat wij doen is vroegtijdig en geheel tranparant in samenspraak met onze gezamelijke (dagfond) leden een landelijk programma samenstellen dat tot stand is gekomen op basis van de daarbij vermelde  uitgangspunten. Het programma dat wij op 13 oktober in de ledenraadvergadering ter goedkeuring gaan presenteren, vormt dan-na goedkeuring sectieraad-het ons definitieve voorstel voor de NPO Ledenvergadering. Het lijkt ons ook voor u als afdeling prettig te weten dat dit voorstel door de leden van elke afdeling middels eerdergenoemde rechtstreekse vertegenwoordiging in de sectie wordt ondersteund en dat ze hierin inspraak hebben gehad. Dat geeeft kracht aan deze vernieuwende werkwijze met secties en ledenraad vergaderingen.

Vraag afdeling: Gezien het voorstel voor de 1e sector vlucht, 25 mei, met een start vanaf begin april, heeft u dan wel overwogen wat de consequenties zijn voor de duiven die minder goed opgeleerd zijn? En wat als er calamiteiten ontstaan bij de start van het seizoen? Is het dan nog wel verantwoord om een sectorale lossing te organiseren?

Antwoord: Wij kunnen natuurlijk niet bij voorbaat al anticiperen op toekomstige gebeurtenissen die onzeker zijn en wellicht helemaal niet staan te gebeuren. U mag er echter vanuit gaan dat, net als ieder weldenkend bestuur, wij als Sectie zeker gaan acteren wanneer er zich zulke calamiteiten voordoen. Wat wij niet kunnen is in de schoenen gaan staan van de duivencoach die zelf de verantwoordelijkheid heeft hoe hij/zij zijn sportduiven voorbereidt, speelt of niet. Het (gezamelijke) programma lijkt daarenboven voldoende opleer-mogelijkheden in zich te hebben voor een ideale voorbereiding op het dagfond-seizoen. Dit komt mede door de goede samenwerking met de overige secties.

Opmerking afdeling: Vervolgens heeft u het over herindeling sectoren. Ook hiervoor kunt u een voorstel indienen bij de NPO-ledenraad, daar zal de stemming plaats moeten vinden.

Antwoord: Dit is een punt dat onze sectie en alle overige secties hoog op de agenda hebben staan, bekend. Iedere sectie en hun achterban, dus gemakshalve alle aangesloten duivencoaches in Nederland, hebben aangegeven een herindeling te willen. U heef tgelijk dat uiteraard de NPO ledenraad hierover besluit. Wij hopen in 2019 het proces om daartoe te komen, samen met u en alle andere afdelingen, dus in goed overleg met alle betrokkenen, zodnig te bewandelen dat daadwerkelijk tijdig voor 2020 een concept-besluit aan de NPO ledenraad kan worden voorgelegd.

Opmerking afdeling: Als laatste heeft U het over een totaal vliegprogramma voor alle secties, dit kan alleen als de leden van de afdelingen hiervoor toestemming verlenen. Vluchten, met uitzondering van de Nationale vluchten, worden door de afdelingen georganiseerd.

Antwoord: Zeker de afdelingen organiseren de vluchten. Ons aller denkwijze is dat iedere afdeling natuurlijk wil organiseren wat haar leden willen. Wat de leden willen, dat horen we als gezegd tijdens de ledenraad vergadering  van onze sectie op 13 oktober. Met het resultaat daarvan gaan we naar de NPO ledenvergadering en U ontvangt -na vaststelling door de NPO ledenraad- dan een programma voor de dagfond wat de leden willen. Het zou naar onze mening vreemd zijn dat de afdelingen het niet eens zijn met datgene wat hun leden willen. Wij staan hier dus positief in, maar willen duidelijk benoemen dat we graag samen met alle afdelingen suggesties of denkwijzen aanhoren die we dan weer zullen toetsen bij onze sectie leden. Wij zijn over het door ons voorgelegde vliegprogramma positief gezien de vele reacties die wij van onze (gezamelijke) achterban krijgen en verwachten niet dat we aan dit concept veel moeten veranderen

Vertrouwende U hiermee een positief antwoord gegeven te hebben.

Met vriendelijke groet, NPO Sectie Dagfond.

Wij als bestuur van de Afdeling hopen U hiermee van voldoende informatie met betrekking tot het programma van de sectie Dagfond te hebben voorzien.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 11 oktober 2018 om 21:51 uur

Scroll naar boven