Disclaimer, copyright, privacy & cookies

Disclaimer

Het bestuur van Afdeling 8 GOU is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij garandeert echter niet dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kan aan de informatie op de pagina’s van de website van Afdeling 8 GOU geen rechten worden ontleend. Evenmin is het bestuur van Afdeling 8 GOU aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Als de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn dan is de interpretatie die als doel heeft om het bestuur van Afdeling 8 GOU te vrijwaren van iedere vorm van rechtsvervolging de enige juiste. Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Op de pagina’s van het bestuur van Afdeling 8 GOU kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het bestuur van Afdeling 8 GOU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.

Het bestuur van Afdeling 8 GOU neemt geen aanvragen, bezwaren, inspraakreacties en zienswijzen via elektronische weg in behandeling, tenzij dit anders is aangegeven. De gebruikelijke weg voor communicatie tussen basisleden en het afdelingsbestuur loopt via het betreffende verenigingsbestuur waarbij digitale correspondentie de voorkeur heeft.

Copyright

Het bestuur van Afdeling 8 GOU behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal aan te passen, in te korten en te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal.

Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Afdeling 8 GOU is het niet toegestaan materiaal van afdeling8gou.nl te publiceren, kopiëren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.

Privacy

Afdeling 8 GOU respecteert uw privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens

Afdeling 8 GOU kunt u bereiken via de website https://www.afdeling8gou.nl: of per mail via secretaris@afdeling8gou.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Afdeling 8 GOU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, lid bent van onze afdeling en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Het registreren van de persoonsgegevens in de ledenadministratie, dit met als doel om noodzakelijke informatie van de leden te registreren;
  • Het registreren van persoonsgegevens in de financiële administratie, dit met als doel om facturen te kunnen registreren en betalen;
  • De contactgegevens en andere persoonsgegevens die u opneemt in de mail die u ons stuurt via de contactgegevens die u vindt op onze website, zodat de mail beantwoord kan worden;
  • De contactgegevens die u invult in een contact- of aanmeldformulier op de website, zodat nieuwsbrieven verstuurd kunnen worden;
  • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven of daaraan gerelateerde technologieën zoals IP-adres en uw surfgedrag op de website. Het doel hiervan is het registreren van bezoekersaantallen en bezoekfrequentie, deze worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. Statistieken in relatie tot abonnementen op nieuwsbrieven en peilingen (enquêtes) zijn wél op persoon herleidbaar om tot een bruikbare verwerking te komen.

Grondslag voor verwerking

  • Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld het lid worden (zijn) van onze afdeling en aan het toesturen van nieuwsbrieven. U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.
  • Op basis van overeenkomst voor bijvoorbeeld leveranciers.

Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Afdeling 8 GOU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens waarvoor geen bewaartermijn is vastgesteld worden verwijderd als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Afdeling 8 GOU verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Afdeling 8 GOU gebruikt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Afdeling 8 GOU en heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@afdeling8gou.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Afdeling 8 GOU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Afdeling 8 GOU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@afdeling8gou.nl.

Overige

Afdeling 8 GOU behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt, deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

Bijgewerkt op 10 februari 2023 om 13:04 uur
Scroll naar boven