Notulen buitengewone ledenvergadering 11-05-2017

Notulen buitengewone ledenvergadering 11 mei 2017

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op zijn terugblik geeft hij aan dat er de afgelopen periode veel tumult is geweest door de zaterdag-zondag uitspraak in het kort geding. Er is door het bestuur gezocht naar een voor iedereen passende oplossing.
Door het krimpende aantal leden zullen wij in de nabije toekomst onze organisatie moeten aanpassen. Belangrijk is dat verenigingen behouden blijven, maar het kan ook belangrijk zijn te fuseren om zo bestaansrecht te houden.
De afdeling heeft de beroepszaak van dhr. Van Petersen verloren en dient deze in een schrijven in “het spoor der kampioenen” te rehabiliteren. De afdeling zal terughoudend zijn in het geven van dispensatie voor een overgang naar andere regio of afdeling.
Deze buitengewone ledenvergadering moest bijeengeroepen worden doordat de NPO haar ledenraad verdaagde en m.b.t. de vernieuwing van de statuten alle afdelingen wenste te bezoeken voor het geven van uitleg. Vandaag bespreken wij met elkaar deze plannen van de NPO zodat de kiesmannen uw stem op de ledenraad NPO kunnen laten horen.

2. Appél afgevaardigden aan de hand van de appéllijst
Geconstateerd wordt dat er voor deze bijeenkomst slechts een minimale belangstelling is. 12 verenigingen hebben zich afgemeld, 38 verenigingen zijn afwezig zonder kennisgeving. In opkomst betekend dit dat 38% van de kiesgerechtigde leden is vertegenwoordigd.

3. Bestuursmededelingen
*De commissie jonge duiven heeft voor dit jaar haar werkzaamheden afgerond er is veel werk verzet en daarvoor dank.
*Duiven opleren mag wanneer het als vereniging georganiseerd wordt allen op dinsdag in Nederland en op woensdag in België. Bij georganiseerd opleren dient een lossingsvergunning aangevraagd te worden bij wedvluchten@afdeling9gou.nl. Ook is het verplicht de ent bewijzen bij zich te hebben van de ingemande duiven.
*In week 20 komen de aanvraagformulieren voor een NIC naar de verenigingen.
Het melden van de duiven voor de NPO en nationale vluchten gaat via Compuclub. De verenigingssecretaris kan een inlogcode aanvragen/aanmaken.
*S 27 jonge duiven is een verplichte klokvlucht. (invliegduiven zijn niet toegestaan)
*De niet op zondag liefhebbers hebben tot 12 mei, 22.00 uur de tijd om de laatste wijziging door te geven. Wat is opgegeven telt voor het hele vliegseizoen.
*Vacatures: In het bestuur zijn nog steeds 2 vacatures. 3e secretaris en 2e penningmeester. Wilt u nogmaals uw leden hierop aanspreken en iemand voordragen. Ook is er nog dringend versterking nodig voor de FCC. Belangrijk voor u allen is dat de financiën goed beheert en gecontroleerd worden. Graag een voordracht van iemand met kennis van zaken.

4. Agenda NPO (w.o. bestuursvoorstellen en aanpassing statuten NPO)
NPO agenda pt.6. verslag FBCC.
Resultaat 2016 = -€ 53.106,– Het verlies is goed verklaarbaar. Advies: decharge verlenen.
Afname aantal leden: Nationaal 833, afdeling 8: 131.
Vervreemding pand NPO: Advies FBCC: Geen mandaat verlenen voordat financiële onderbouwing aanwezig is. Dit advies wordt door de afdeling overgenomen.
NPO agenda pt. 7. Statuten.
Het bestuur geeft nog een korte uitleg over het waarom van de statutenwijziging en geeft aan hier voor te zijn. Iedereen heeft in twee bijeenkomsten van de NPO, waaronder 1 speciaal voor onze afdeling in Hierden hiervan kennis kunnen nemen en vragen kunnen stellen. Helaas is door de leden van onze afdeling hier weinig gebruik van gemaakt. Voor tot stemming wordt overgegaan krijg ieder de gelegenheid tot het stellen van vragen.
F. Jacobs 0422 vraagt of de statuten van onze afdeling in lijn gebracht moeten worden met de NPO statuten. In de oude statuten is dit zo aangegeven. Wij zullen hier naar vragen.
v. Boven 0761 vraagt of de natour in de toekomst verdwijnt. Het nationale vliegschema geeft alleen nog data waarbinnen de diverse disciplines bewegen. Wanneer onze afdeling dit belangrijk vindt moet dit inpasbaar zijn.
B. Scherpenzeel 0707: memoreert dat de afdelingen autonoom blijven, maar dat door de terugloop van leden dit in de toekomst niet overeind zal kunnen blijven. Het bestuur antwoord dat dit vooralsnog wel zo is, maar dat de toekomst ongewis is en dat er nieuwe samenwerkingen of opdelingen kunnen ontstaan.
B. Scherpenzeel 0706: De bezittingen moeten in de afdeling blijven. Bestuur: In de nieuwe statuten wordt hier niet van af geweken.
Dhr. Pap 0430: De statutenwijziging is niet bedreigend wanneer de nieuwe vorm aantrekkelijk blijft voor de leden.
D. Lindner 1021: eventuele statutenwijziging afdeling vormgeven i.o.m. NPO.
B. Scherpenzeel 0706: De afdelingsstatuten moeten in lijn gebrachte worden met de NPO er komt een structuurwijziging die ook in de afdelingsstatuten terug moet komen.
Lafleur 0804: PV de Luchtbode Arnhem is tegen. M.n. de artikelen 19, 20 en 21 waarin de NPO de benoeming doet van de bestuursleden van de secties en platvormen. Doordat ze stemrecht in de ledenraad krijgen dreigen de kiesmannen van de afdelingen minder in te brengen te hebben. De ledenraad zou alleen voor bestuurders moeten zijn. Hij is ook van mening dat de sectie vitesse/midfond meer stemmen in de ledenraad zou moeten krijgen van de sectie dagfond of marathon. Antwoord: de NPO doet wel een voordracht maar de sectieraad moet akkoord gaan met de voordracht.
F. Jacobs 0422: Het aantal stemmen van een sectie is arbitreer. De NPO moet wel een raamwerk aanleveren voor de afdelingsstatuten.
Dhr. Pap 0430: Staan de reglementen van de secties ter stemming? Volgens mij niet.
Scherpenzeel 0706: De reglementen zijn in concept en ter informatie en staan niet in de besluitvorming.
Lafleur 0804: Neemt u de opmerking mee? Antwoord ja.
Hierna volgt een stemming: van de 30 aanwezige verenigingen zij er 25 voor.
NPO agenda pt 8. Bestuursmededelingen.
*Inkorven in een andere vereniging en afslaan in eigen vereniging.
De NPO heeft hier een protocol voor opgesteld die dit mogelijk maakt. Dit geld alleen wanneer er in de eigen vereniging niet ingekorfd kan worden. De D- bestanden moeten wel in de eigen vereniging worden ingelezen evenals de W-bestanden.
Het aantal inkorvende leden dat elders inkorft moet minimaal 5 zijn. Beneden de 5 klok afslaan in de vereniging waar is ingekorfd. Het complete protocol zal door de NPO gepubliceerd worden.
F.Jacobs 0422: geldt dit voor alle vluchten? Antwoord ja!
Stemming: men is voor!
*Vaststellen vliegprogramma 2017:
Dit is eigenlijk te laat we zijn al bezig.
J.Kok 0410: Er zijn voor de marathon geen sectorale vluchten opgenomen.
F. Jacobs 0422: Het idee was 3 nationale vluchten, wat is gerealiseerd
J.Kok 0410: De afdelingen kunnen dit wellicht vaststellen wanneer we op dezelfde lossingsplaats staan.
Antwoord: We nemen dit mee naar de NPO ledenraad en overleggen met afdeling 9.
C. Weenink 0766: Mag je wanneer je niet nationaal vliegt in eigen centrum inkorven? Antwoord: nee moet bij een NIC. Alle ingekorfde duiven staan automatisch ook nationaal.
Heinen 0709: Kunnen we voor komend seizoen het fond programma zo inrichten dat er voor St. Vincent een kortere OF vlucht gepland wordt. Antwoord: Dit zal bekeken moeten worden en er zal een voorstel moeten komen.
*Vervreemding pand NPO:
Reeds besproken bij NPO agenda punt 6.
NPO agenda pt. 12 rondvraag.
De kiesmannen nemen de vraag mee of wij op woensdag in Nederland mogen lossen wanneer op dinsdag de weersomstandigheden niet acceptabel zijn.

5. Rondvraag.
K. Poel (bestuur) heeft nog de volgende opmerkingen.
De reclame periode sluit op vrijdag om 22.00 uur na de wedvlucht. Dit is kort dag dus kijk op de uitslagen die Compuclub op de site zet.
T. van Binsbergen: De kortste weg is de reclame in te dienen bij Kees Poel.
K.Poel: Fouten in het verenigingsbestand dient u zelf te corrigeren en opnieuw in te sturen.
G. Willemsen 0738: Compliment voor her oranje boekje. Vragen:
1. jonge duiven africhten met eigen vervoer: Moet je een lossingsvergunning aanvragen en kan dit op korte termijn? R. dan Dulk antwoord. Ja dat moet. De lossingsvergunning voor Nederland is gratis. Voor Nederland 1 week van te voren aanvragen, voor België 2 weken en voor Frankrijk 4 weken.
2. Mogen er oude duiven ingemand worden op de africhtingsvluchten van de jonge duiven ? antwoord: ja.

6. sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt een ieder voor z’n inbreng en wenst iedereen wel thuis en veel succes met de komende vluchten.

W.G.M. ten Dolle secretaris

Bijgewerkt op 8 juni 2017 om 10:08 uur

Scroll naar boven