NPO: Verslag Stuurgroep 3 december 2015

Achtergrond

Deze bijeenkomst is een gevolg van het besluit van de AV NPO van 31 oktober jl.
De NPO ondervindt veel problemen. Er zijn verschillende voorstellen geweest om tot vernieuwing te komen. Maar deze voorstellen hebben het iedere keer niet gehaald. Ondertussen zakt de organisatie steeds verder weg. Het aantal geschillen binnen de organisatie is bijvoorbeeld zeer groot en keer op keer worden zaken aangespannen bij rechterlijke colleges binnen de bond en bij de rechter. Het bestuur is al langere tijd niet op volle sterkte en ook op de laatste vergadering zijn er geen bestuursleden bijgekomen. Tegelijkertijd loopt het ledenaantal zeer sterk terug. Er is een noodzaak tot verandering op het gebied van de organisatie, de rechtspleging en de wedstrijdsport. Het is niet het eerste traject dat is gestart, daarom is commitment van de groep van groot belang evenals draagvlak onder de leden.

Doel van de bijeenkomst

De bijeenkomst had, naast het elkaar beter leren kennen, tot doel te komen tot een aantal uitgangspunten die door de groep gedragen en gedeeld worden en vervolgstappen te bespreken. Het gaat om haalbare stappen in combinatie met een bottum-up benadering, zodat sprake is van voldoende draagvlak.

Proces

Er is een werkgroep geformeerd die tot doel heeft verandering tot stand te brengen. Dit is de eerste bijeenkomst.
Het proces tijdens de eerste bijeenkomst: Van alle afdelingen is één persoon aanwezig. De afdelingen kregen tijdens deze eerste bijeenkomst de gelegenheid om aan te geven op welke punten er veranderingen noodzakelijk zijn of aan te geven waar het wel naar verwachting loopt. De groep stelt zich constructief op en gaat op een plezierige wijze het gesprek aan. Uiteindelijk is het geheel samengevat in uitgangspunten die leidend moeten zijn in het vervolg van het proces.
Voornaamste punten die de groep noemt voor verandering
De voornaamste punten die voor verandering in aanmerking komen naar de mening van de afdelingsvertegenwoordigers zijn:

Organisatie

 • Duivenliefhebbers/leden moeten centraal komen te staan.
 • Duivenliefhebbers/leden proberen te behouden.
 • We moeten draagvlak creëren zo dicht mogelijk bij de duivenliefhebbers/leden.
 • Directe inspraak van de duivenliefhebber, groepen voelen zich vaak niet gehoord.
 • De organisatie moet dienstbaar zijn aan de duivensport.
 • Gebrek aan kader.

Interne Rechtspraak

 • Er zijn teveel geschillen met een onzekere uitkomst, de interne rechtspraak moet op de schop.

Wedstrijdsport

 • Er moet gekeken worden naar spelgebieden, waarbij de afdelingsgrenzen niet meer bepalend hoeven te zijn.
 • Spelplezier vergroten (Professionals spelen tegen amateurs).

Houding en gedrag

 • De sport moet positiever uitgedragen worden.
 • De NPO, Afdelingen, Verenigingen en individuele leden zullen zich steeds moeten afvragen voor wie ze het eigenlijk allemaal doen, namelijk voor de duivenliefhebber.

Communicatie

 • De communicatie moet naar alle geledingen verbeteren.
 • Er kan meer gebruik worden gemaakt van de middelen die de NPO ter beschikking staan.

Daarnaast wordt een aantal kanttekeningen geplaatst: Er zal rekening moeten worden gehouden met de kosten van beoefening van de sport. Een paar regio’s geven aan dat het binnen de eigen afdeling allemaal prima verloopt.

Uitgangspunten

De uitgangspunten worden vastgesteld waar we in de nabije toekomst mee verder kunnen werken:

Prioriteit bij alle besluiten:

1. De duivenliefhebber moet centraal staan.
Daarnaast is van belang:

 • Decentraal wat kan, centraal wat moet. Anders gezegd: decentraal tenzij…
 • Focussen op ledenbehoud, maar niet ten koste van alles. Nagaan waarom leden afhaken, en daar beleid op aanpassen indien mogelijk.
 • Inspraak voor de leden, de leden horen, ook per discipline.
 • Goede communicatie.
 • Interne Rechtspraak professionaliseren.
 • Positieve grondhouding

Quick wins

Rechtspraak
Hier is een Quick Win te behalen. Dit kan mogelijk door aansluiting te zoeken bij het Instituut Sport Rechtspraak. Besloten wordt dat Marjan Olfers op 10 december gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Lukt het dan moet er in januari een statutenwijziging en een reglementenwijziging voorgelegd worden.

Communicatie
Afgesproken wordt dat we, zoveel als mogelijk is, transparantie te betrachten. Zo komen alle verslagen op een deel van de website te staan. De verslagen worden ook gedeeld binnen de afdelingsbesturen en de afdelingswebsites.
Er wordt ook verkend hoe we direct de leden kunnen polsen en betrekken bij het gehele proces. Als de Duivenliefhebber centraal staat moet de duivenliefhebber ook gehoord kunnen worden.

Proces
Besloten wordt om kort na half januari de volgende bijeenkomst te plannen, om vaart te houden in het proces.

[bron NPO-site]

Bijgewerkt op 23 december 2015 om 23:12 uur

Scroll naar boven