NPO slaat weg naar verandering in


Geacht NPO-lid,

Vandaag, 17 oktober 2009, heeft de Algemene Vergadering, een historisch besluit genomen. Een besluit  dat een eerste stap inhoudt op weg naar de noodzakelijke verandering en vernieuwing bij de NPO.   Bij het aantreden van dit

NPO-bestuur in maart 2009 is beloofd met een beleidsnota te komen. Het NPO-bestuur heeft besloten met een fundamentele aanpak te komen, waar de leden bij betrokken zullen worden. Daarom heeft het bestuur besloten het beloofde beleidskader in drieën op te splitsen, namelijk in: een startdocument, een basisdocument en een einddocument.

 

De Algemene Vergadering heeft de door het bestuur voorgestelde startdocument goedgekeurd. Daarmee is onomkeerbaar richting gegeven aan een veranderingsproces.

Het startdocument draagt de veelzeggende titel: ‘Op weg naar perspectief'.

Hiermee is op hoofdlijnen de planning voor de implementatie van het nieuwe beleid aangenomen. De definitieve acceptatie moet 31 mei 2010 volgen wanneer in een speciale AV het definitieve beleidsplan ter tafel wordt gebracht.  

Het is hard nodig dit traject in te gaan. Teruglopend ledenaantal, negatieve publiciteit en bestuurlijke en organisatorische veranderingen hebben de afgelopen jaren met regelmaat een te grote wissel getrokken op de organisatie. 
 

De inrichting van het proces

Zoals gezegd komen er drie documenten die tezamen het beleidskader vormen voor een moderne en professionele organisatie.

 1. het startdocument
  In het startdocument hebben we verkend hoe de NPO er nu voor staat en welke stappen gezet moeten worden en in welke periode.
 2. het basisdocument
  Het basisdocument moet voor 15 januari 2010 afkomen.
  Daarin worden de eerste contouren zichtbaar van de vernieuwde organisatie.
 3. het einddocument
  In het einddocument tekenen we de nieuwe organisatie uit, leggen we stapsgewijs vast welke activiteiten we, na instemming door de speciale AV op 31 mei 2010, moeten gaan doorlopen om een zo optimaal functionerende NPO neer te zetten. De aan het papier toevertrouwde gedachten krijgen pas waarde als in de praktijk blijkt dat zij functioneel zijn maar vooral ook en positieve bijdrage leveren aan sfeer, saamhorigheid, professionaliteit, groei, ‘smoel', draagvlak  en meer  voor de duivensport. De schouders eronder dus!


De inhoud van het startdocument

Wie gaan het doen.
Het antwoord daarop is eenvoudig ‘wij allemaal samen'. Natuurlijk verwachten we niet dat alle leden doorlopend hun inbreng hebben. Maar schroom niet om wanneer gevraagd uw kritieken te ventileren maar ook vooral uw positieve bijdrage te leveren.

Wat moet er gebeuren. De centrale vraag in dit traject is: ‘als we vandaag met onze sport zouden beginnen hoe zouden we de organisatie dan inrichten: zoals die nu bestaat of zouden we op een ander plaatje uitkomen?' In het startdocument hebben we de volgende twaalf gebieden benoemd:

 1. De pr/marketing & communicatie
 2. Het spel en de zuiverheid
 3. Het logistieke proces
 4. De duif en zijn coach
 5. De wetenschap
 6. De commercie
 7. De maatschappelijke context
 8. Service en dienstverlening
 9. Structuur van de vereniging
 10. Samenwerking  in- en extern
 11. De kosten en de middelen
 12. Interne cultuur

Kortom, het totale pakket dat nodig is om onze sport te beoefenen. Van het spelletje tot aan de randvoorwaarden, oftewel waar we het in de kern voor doen. We moeten de duivensport weer ‘bergopwaarts krijgen'; leuk, dynamisch, van en voor elkaar.  


Ledenbetrokkenheid

De leden, u dus, worden op alle mogelijke manieren bij dit traject betrokken. Daarom is in het startdocument een speciaal hoofdstuk opgenomen over de ledenbetrokkenheid onder het motto: samen uit … samen thuis! Allereerst zullen er één of meerdere ledenpanels worden ingericht via de website van de NPO. Op die website kunt u ook de voortgang van dit traject blijven volgen.

Er zullen naast ‘willekeurig samengestelde' panels ook ‘gericht samengestelde' panels uitgenodigd worden om op een zo efficiënt mogelijke manier een objectief en algemeen beeld te krijgen bij wat er (per gebied en per niveau) speelt.  Bent u nog niet ‘aangeschoven' en wilt u een bijdrage leveren laat dit dan weten via het formulier op de website of bel met het bureau NPO en geef jezelf op! Het is nu of nooit!

Daarnaast gaan we diverse deskundigen vanuit de duivensport benaderen om met ons mee te denken. Verderop in het proces komen er werkgroepen die concrete voorstellen gaan uitwerken ten behoeve van het einddocument. Uitgedaagd? Doe dan mee aan de vlucht voor de toekomst.  


En verder …

We staan aan de vooravond van een ingrijpende én inspannende tijd. Ben u ervan bewust dat het niet doenlijk is iedereen 100% te bedienen in zijn/ haar wensen. Maar we gaan voor een professionele, dynamische organisatie! Leuk, gezellig maar ook betrouwbaar en veeleisend. Samen moeten we het doen!

Nu eerst doorpakken!  Op weg naar een sportorganisatie en een vereniging met perspectief en elan! Succes!  

Bestuur NPO


Kijk ook op:

https://www.npo.nl/actueel/nieuwsberichten/npo-slaat-weg-naar-verandering-in

https://www.npo.nl/achtergrond/vlucht-naar-de-toekomst/vlucht-naar-de-toekomst-beleidsplan-2009-2010  

U kunt zich hier aanmelden voor het ledenpanel:

https://www.npo.nl/achtergrond/vlucht-naar-de-toekomst/deelnameformulier-voor-ledenpanel


Zie bijlage: Vlucht naar de toekomst Stukken AV 17102009 Startdocument.pdf
 

Bijgewerkt op 18 oktober 2009 om 8:32 uur

Scroll naar boven