Najaarsvergadering 31-10-2016 – Wijziging HHR

Sportvrienden,

Tijdens afgelopen najaarsvergadering is het wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement Artikel 28 aan de orde geweest. Dit was een voorstel van de drie gezamenlijke verenigingen (0804, 0813 en 0852). De uitkomst was als volgt:

  • Voor: 534
  • Blanco: 843
  • Tegen: 351

In het Huishoudelijk Reglement Artikel 53 is het volgende omschreven: “Tot een wijziging wordt besloten met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.” Dit betekent het volgende:
Geldig uitgebrachte stemmen: 885 stemmen (volgens de Statuten Artikel 29 zijn blanco stemmen bij een schriftelijke stemming ongeldig).
Aantal stemmen voor: 534 stemmen (dit is dus een meerderheid).

Als iedereen hier exact van op de hoogte was geweest, was het voorstel dus aangenomen. Nu is ter vergadering in eerste instantie aangegeven dat het voorstel niet aangenomen was, maar de uitkomst is vervolgens betwist. Op dat moment hadden we conform artikel 29 lid 10 b een nieuwe stemming moeten houden. Derhalve stellen we voor om het wijzigingsvoorstel dit voorjaar opnieuw in stemming te brengen. Dit medegezien het feit dat verenigingen waarschijnlijk ook niet op de hoogte waren van de consequentie van hun uitgebrachte stem. Waren er bijvoorbeeld nog een paar meer blanco stemmen geweest, kun je afvragen of volgens Artikel 29 lid 8 de stemming wel geldig was. Kortom om geen problemen te krijgen bij de notarissen of dat we door een vereniging teruggefloten worden, willen we het op de voorjaarsvergadering opnieuw behandelen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

STEMMINGEN
Artikel 29
1. Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig is dat zij tezamen vertegenwoordigen de helft of meer van de uit te brengen stemmen, die mogelijk zijn bij een voltallige Algemene Vergadering Afdeling.
2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Met dien verstande dat indien de statuten vereisen dat het besluit dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn, één kiesman of reservekiesman alléén op grond van een schriftelijke volmacht kan optreden voor maximaal twee andere kiesmannen. De
geldigheid van de volmacht staat ter beoordeling van Bestuur Afdeling en heeft geen werking indien de vervangende reservekiesman aanwezig is.
4. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze Statuten anders bepalen.
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt hoofdelijk gestemd of door opsteking van stemkaarten, tenzij de voorzitter of de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Benoeming bij acclamatie is mogelijk.
6. Indien een schriftelijke stemming verlangd is, benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen; het stembureau telt de stembiljetten, opent ze, stelt de geldigheid van iedere uitgebrachte stem vast en geeft de uitslag van de stemming.
7. Ongeldig zijn stembiljetten, die:
a. wel zijn uitgereikt, doch niet zijn ingeleverd.
b. blanco zijn.
c. zijn ondertekend.
d. onleesbaar zijn.
e. een persoon niet duidelijk aanwijzen.
f. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is.
g. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.
h. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is.
i. op een andere wijze zijn beschreven dan door de voorzitter bepaald.
8. a. Indien bij een schriftelijke stemming meer dan de helft der stemmen niet geldig is uitgebracht, wordt de totale stemming als ongeldig beschouwd.
b. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de twee personen, die de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
c. Wordt door twee of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen behaald, dan vindt herstemming plaats over deze personen. Bij herstemming beslist het hoogste stemmenaantal. Staken de stemmen na herstemming nog, dan beslist het lot.
9. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen na herstemming nog, dan geldt het voorstel als verworpen.
10. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat in Algemene Vergadering Afdeling een besluit is genomen, is beslissend.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of -wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde -indien één kiesman of reservekiesman Afdeling dit verlangt.

Bijgewerkt op 30 november 2016 om 21:15 uur

Scroll naar boven