Chipringen – illegaal gebruik

Gebruik illegale chipringen en illegale koppelingssoftware heeft uitsluiting op wedvluchten tot gevolg
Alvorens enige uitleg te verschaffen omtrent de handelswijze met onze chipringen, dient de vraag beantwoord te worden:

Waarom dienen chipringen direct of indirect van de NPO betrokken worden?

Feitelijk ligt aan de distributie door de NPO ten grondslag de zekerheid dat er sprake is van kwaliteitswaarborging. Met de opkomst van het elektronisch constateren zijn er in veel landen ringen op de markt gekomen die zonder meer onveilig waren. Deze ringen zijn in veel landen overigens nog steeds aan te treffen. Aan de buitenkant zijn ze overigens hetzelfde als kwaliteitsringen. Vooral het ontbreken van een geheimcode is een zeer gevaarlijk punt omdat daarmee op een redelijk gemakkelijke manier te frauderen valt. Door zelf de distributie te verzorgen voorkomen wij dat dergelijk ringen gebruikt worden. Zouden wij ons uitsluitend beperken tot het goedkeuren dan is er geen enkele garantie dat deze ringen niet binnenkomen. Visueel en functioneel is er namelijk geen verschil. Het verschil zit hem in de veiligheid. De ringherkenning heeft als basis het Custom ID. Het is heel gemakkelijk onveilige ringen met een goed Custom ID op de markt te brengen.

Een andere reden voor de eigen distributie is dat de NPO groot kan inkopen. Door deze inkoop kunnen we een stevig inkoop voordeel behalen. Wij nemen een opslag per ring waarmee we de directe kosten (verpakken, porto, enzovoort) dekken, maar ook de indirecte kosten. Vooral dat laatste is van belang. Sinds de elektronica zijn intrede heeft gedaan bij het constateren van duiven moeten wij daar personeel flink op inzetten. Misschien nu iets minder dan bij de aanvang, maar het blijft structureel. De software blijft zich wijzigen door voortschrijdend inzicht, systemen moeten op fraudebestendigheid en hardwarewijzigingen onderzocht worden, we moeten publiceren en talloze mails beantwoorden, we voeren overleg met leveranciers, stemmen af met buitenlandse bonden, enzovoort. Ook deze kosten zitten in de ring en komen nu bij de groep van gebruikers terecht.

Met het inkoopvoordeel blijven we in staat deze kosten te dekken terwijl de ringprijs nog steeds marktconform is. We zorgen bovendien dat er voldoende concurrentie blijft en nieuwe ontwikkelingen worden door ons geëntameerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de nieuwe Hitag S chip van Philips die goedkoper en beter is. Het zal u misschien zijn opgevallen dat de ringprijs in al die jaren niet hoger is geworden en zelfs in prijs daalt.

Op het NPO Bureau wordt een database van alle ingekochte ringen bijgehouden en vanaf het NPO Bureau worden de chipringen naar de verenigingen verzonden die de chipringen met het verenigingslidnummer en eventueel lidnummer dienen te voorzien. Hier ligt dus ook een duidelijke relatie met de distributie. Op deze wijze komt geen illegale onveilige ring meer de vereniging in. Dat is het uitgangspunt en tevens maakt het beschrijven van de ring het stelen ervan oninteressant. Zeer veel liefhebbers klaagden dat hun duiven thuiskwamen zonder ring. Naast het feit dat stelen een slechte eigenschap is die we de kop in moeten drukken is het ook vervelend omdat er in de vereniging weer noodkoppelingen gemaakt moeten worden.
Al met al dus goede redenen om de distributie in eigen hand te houden.

I llegale chipringen en niet toegelaten koppelingsprogramma’s zijn verboden:
Door liefhebbers worden echter steeds meer illegale chipringen aan de verenigingsfunctionarisen aangeboden. Zowel de liefhebber als de verenigingsfunctionaris die meewerking geeft aan het koppelen van illegale chipringen is in overtreding van onze Wedvluchtreglementen, waardoor voor de liefhebber uitsluiting van de wedvlucht kan plaatsvinden en de verenigingsfunctionaris eventueel ter verantwoording kan worden geroepen door de openbare aanklager van NPO.
Zie hiervoor het onderstaande artikel:

Artikel 195 (i 40/134) Wedvluchtreglement
ONVOLKOMEN NALEVING
1
Onvolkomen naleving van de Statuten N.P.O. en de in Artikel 32 van deze Statuten genoemde reglementen, alsmede van de in Artikel 10 van dit reglement bedoelde aanvullende voorschriften, door een deelnemer aan een wedvlucht kan er na onderzoek door de wedvluchtorganiserende instantie toe leiden dat de wedvluchtorganiserende instantie besluit alle duiven of een deel van de duiven van de betrokken deelnemer niet in de uitslag op te nemen.
5.
Onvolkomen naleving van de Statuten N.P.O. en de in Artikel 32 van deze Statuten genoemde reglementen, alsmede van de in Artikel 10 van dit reglement bedoelde aanvullende voorschriften door:
 
een deelnemer aan een wedvlucht;
 
een inkorfcentrum;
 
een Bestuur wedvluchtorganiserende instantie;
 
een wedvluchtcommissie;
 
kan er, na onderzoek door Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling of Bestuur Basisvereniging, toe leiden dat het wordt aangemeld bij het bevoegde College.
Het onderstaande artikel geeft een opsomming van eisen waaraan de chipringen en het samenstellen van koppelingstabellen dienen te voldoen:
Artikel 198 (zo 41/73) Wedvluchtreglement
DOOR BESTUUR N.P.O. TOEGELATEN ELEKTRONISCHE RINGEN
1.
Bestuur N.P.O. bepaalt welke elektronische ringen mogen worden gebruikt.cel
2.
2. Bestuur N.P.O. publiceert jaarlijks een lijst van toegelaten elektronische ringen.
Aanvullingen op de in de in dit lid genoemde lijst worden onmiddellijk gepubliceerd.
3.
a.
Bestuur N.P.O. verstrekt de elektronische ringen aan de Basisverenigingen.
 
b.
Bestuur Basisvereniging voorziet de elektronische ringen van het verenigingsnummer en landnummer door middel van de inkorfantenne.
 
c.
Bestuur Basisvereniging verstrekt vervolgens de elektronische ringen aan de
Basisleden.
 
d.
Het is Bestuur Basisvereniging niet toegestaan elektronische ringen te verstrekken
aan andere dan de eigen Basisleden.
4.
Namens Bestuur Basisvereniging onderhoudt de daartoe bevoegde functionaris het registratiesysteem van de elektronische ringen inhoudende:
 
a.
registratie van de identieficatienummers van alle aangekochte elektronische ringen;
 
b.
registratie van de identieficatienummers van de elektronische ringen op naam van het Basislid waaraan de elktroische ringen zijn verstrekt;
 
c.
registratie van het identieficatienummer met daaraan gekoppeld het volledige vaste voetringnummer van de duif (koppelverslag)
5.
Het koppelen van de elektronische ring aan het vaste voetringnummer en het
eventueel beschrijven an de elektronische ring gebeurt onder toezicht van tenminste twee Basisleden, onder wie tenminste één bestuurslid of een daartoe aangewezen functionaris.
6.
6. De registratie van het identieficatienummer van de elektronische ring met het daaraan gekoppelde vaste voetringnummer wordt in het koppelingsverslag vastgelegd. Een print van het koppelingsverslag wordt in tweevoud vervaardigd en door de bevoegde functionaris van de Basisvereniging en door het Basislid of zijn plaatsvervanger ondertekend. Eén exemplaar wordt bewaard met de andere bescheiden van de in lid 4 van dit artikele bedoelde registratiesysteem en één exemplaar ontvangt het Basislid. Nadat het koppelingsverslag op de in dit lid omschreven wijze is vastgelegd, worden de koppelingsgegevens overgebracht op het elektronisch systeem van het Basislid.
7.
Elektronische ringen mogen worden hergebruikt.
8.
8. Bij noodzakelijke veranderingen tijdens het vliegseizoen wordt overeenkomstig het gestelde in lid 4 tot ven met lid 7 van dit artikel gehandeld.
9.
a.
Overdracht van elektronische ringen is alleen mogelijk binnen dezelfde
Basisvereniging.
 
b.
Bij overgang van een Basislid naar een andere Basisvereniging kunnen reeds eerder op naam uitgegeven elektronische ringen worden geregistreerd op het nieuwe verenigingslidnummer. Deze herregistratie vindt uitsluitend plaats op het Bureau NPO.
Nu terug naar de praktijk en waarop u moet letten en wat verboden is.
Zowel de verenigingsfunctionaris als de liefhebber dienen alle koppelverslagen te bewaren. Ook de mutatieverslagen, die bij een noodkoppeling worden uitgeprint.
Deze verslagen dient u bij een eventuele controle ten alle tijden te kunnen tonen, zodat gezien kan worden op welke datum een vaste voetring is gekoppeld aan een chipringnummer. Indien u deze verslagen niet kunt tonen bij een controle, kan uitsluiting op een wedvlucht tot gevolg hebben.
Verder mogen deze koppelverslagen alleen gemaakt worden door middel van goedgekeurde en dus toegelaten applicatiesoftware. Hiervoor is zowel de verenigingsfunctionaris als het Basislid verantwoordelijk.
Voor vliegseizoen 2008 mag alleen gebruik worden gemaakt van de gepubliceerde toegelaten applicatiesoftwareprogramma’s. 
Koppelprogramma’s van leveranciers elektronische constateersystemen zijn niet toegestaan.
Niet toegelaten elektronische chipringen
Op bijna alle NPO ringen is het merkteken ‘NPO’ aangebracht.
Afgelopen tijd zijn er door een fabrikant zonder overleg met de andere chipring-leveranciers chipringen ( soort P4165) op de markt gebracht met een ander opschrift dan NPO, met Custom-ID “7F”, hetzelfde Custom-ID als de allereerste geleverde NPO chipring namelijk de SID 500. Het verschil tussen de twee ringen is, dat de eerdere SID 500 64 bits is en dus geen 2de pagina heeft, waardoor in deze ring geen landcode en geen verenigingslidnummer kan worden geschreven. De nieuwe gecodeerde ‘7F’ chipring heeft 192 bits en hierin kan dus eigenlijk wel de landcode en het verenigingsnummer met lidnummer worden geschreven, helaas ziet het elektronisch constateersysteem door het verkeerde Custom-ID de chip als een chipring met 64 bits en dus niet beschrijfbaar met het verenigingsnummer.
Deze ring werkt ( overigens niet goed) op al onze systemen, daar Custom-ID ‘7F’ in onze systemen is toegelaten, maar is verboden te gebruiken, daar Bestuur NPO deze chipring niet heeft toegelaten.
Ook is er een chipring (soort P4165) op de markt gebracht met een ander opschrift
dan NPO met Custom-ID ‘7A’ en deze is ook niet door Bestuur NPO toegelaten.
U zult begrijpen, dat door wederom extra Custom-ID’s 7F en 7A op de markt te brengen er nu ook dubbele chipringnummers op de markt verschijnen, daar er geen onderlinge afstemming met de diverse chipleveranciers heeft plaatsgevonden.
In kleine kring zijn deze te ontdekken, daar de applicatieprogramma’s en ook de software van onze elektronische systemen deze dubbele chipringnummers opmerken, daar dit in de software is geïmplementeerd. In de toekomst zal gezocht worden naar een landelijk dekkingsgebied voor het opmerken van deze dubbele chipringen.
Foutief verenigingsnummer in chipring
Indien twee verenigingen fuseren, dan staan bij een deel van de vereniging die blijft bestaan het verkeerde verenigingsnummer in de chipringen. Dit is ook het geval indien een individueel lid overgaat naar een andere vereniging
U dient dan dit verenigingsnummer via het NPO Bureau te laten wijzigen.
Artikel 73 (zo 198) Wedvluchtreglement
REGISTRATIE ELEKTRONISCHE RINGEN
1.
a.
Bestuur N.P.O. verstrekt de elektronische ringen aan de Basisverenigingen.
 
b.
Bestuur Basisvereniging voorziet de elektronische ringen van het verenigingsnummer en landnummer door middel van de inkorfantenne.
 
c.
Bestuur Basisvereniging verstrekt vervolgens de elektronische ringen aan de Basisleden.
 
d.
Het is Bestuur Basisvereniging niet toegestaan elektronische ringen te verstrekken aan andere dan de eigen Basisleden.
2.
Namens Bestuur Basisvereniging onderhoudt de daartoe bevoegde functionaris het registratiesysteem van de elektronische ringen inhoudende:
 
a.
registratie van de identificatienummers van alle aangekochte elektronische ringen;
 
b.
registratie van de identificatienummers van de elektronische ringen op naam van het Basislid waaraan de elektronische ringen zijn verstrekt;
 
c.
registratie van het identificatienummer met daaraan gekoppeld het volledige vaste voetringnummer van de duif (koppelverslag).
3.
Het koppelen van de elektronische ring aan het vaste voetringnummer en het eventueel beschrijven van de elektronische ring gebeurt onder toezicht van tenminste twee Basisleden, onder wie tenminste één bestuurslid of een daartoe aangewezen functionaris.
4.
De registratie van het identificatienummer van de elektronische ring met het daaraan gekoppelde vaste voetringnummer wordt in het koppelingsverslag vastgelegd. Een print van het koppelingsverslag wordt in tweevoud vervaardigd en door de bevoegde functionaris van de Basisvereniging en door het Basislid of zijn plaatsvervanger ondertekend. Één exemplaar wordt bewaard met de andere bescheiden van het in lid 2 van dit artikel bedoelde registratiesysteem en één exemplaar ontvangt het Basislid.
Nadat het koppelingsverslag op de in dit lid omschreven wijze is vastgelegd, worden de koppelingsgegevens overgebracht op het elektronisch constateersysteem van het Basislid.
5.
Elektronische ringen mogen worden hergebruikt.
6.
Bij noodzakelijke veranderingen tijdens het vliegseizoen wordt overeenkomstig
het gestelde in lid 2 tot en met lid 5 van dit artikel gehandeld.
7.
a.
Overdracht van elektronische ringen is alleen mogelijk binnen dezelfde Basisvereniging.
 
b.
Bij overgang van een Basislid naar een andere Basisvereniging kunnen reeds eerder op naam uitgegeven elektronische ringen worden geregistreerd op het nieuwe verenigings-lidnummer. Deze herregistratie vindt uitsluitend plaats op het Bureau NPO.
Binnenkort zal het waarschijnlijk mogelijk worden om, wanneer men een elektronisch constateersysteem, inclusief de in bezit zijnde chipringen overneemt van een liefhebber uit een andere vereniging. Wanneer het zover is, komen we hier in een publicatie uitgebreid op terug. Er zal in ieder geval wel enige vergoeding voor gevraagd gaan worden, vanwege arbeidskosten, portokosten etc.

Ik hoop hiermede een uitleg betreffende de chipringen, evenals het koppelen daarvan te hebben gegeven, zodat u gewaarschuwd bent voor eventuele uitsluitingen bij niet nakoming of overtreding van onze Reglementen en u met deze wetenschap eventuele teleurstellingen kunt voorkomen.

Bestuur NPO
Piet van Gils

Bijgewerkt op 8 mei 2008 om 19:53 uur

Scroll naar boven