Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 juni 2018

Sportvrienden,

Vorig jaar heeft de meerderheid ingestemd met de nieuwe toekomst van de NPO, hierop volgend zullen wij als afdelingen onze structuren moeten aanpassen. De huidige structuur voldoet niet aan de code goed bestuur volgens de NOC NSF. Wat voldoet wel aan deze code? Het vormen van commissies die tezamen met het bestuur van de afdeling de vele taken van de afdeling uitvoert. Rekening houdend met de belangen van de verschillende vlieggebieden die de afdeling kent. (Huidige regio’s)

De commissies worden gevormd door liefhebbers uit de verschillende vlieggebieden en bestuursleden. Voor de verschillende commissies zijn profielen opgesteld waaraan de mensen moeten voldoen. De profielen zijn met name ingezet op kennis en affiniteit met de betreffende commissie. Alle leden van de afdeling kunnen zich voor de commissies aanmelden. Door het instellen van de commissies komen de verenigingen dichter bij de afdeling te staan, de afvaardiging van de verenigingen naar de afdeling verandert niet.

Naast de commissies zal er een vorm van communicatie komen naar alle leden van de afdeling, zodat de belangen van ieder vlieggebied gewaarborgd wordt en alle leden van de afdeling gehoord worden. In de bijlage stelt het bestuur de volgende structuur voor onze afdeling per 1 januari 2019 voor.

Wat is hiervoor benodigd? Er zullen aanpassingen in ons huishoudelijk regelement moeten komen. Om het huishoudelijk regelement en de toekomst van onze afdeling te realiseren dient 2/3 van de stemgerechtigde vertegenwoordiging van de verenigingen aanwezig te zijn. Als vervolgens positief gestemd wordt, kunnen we verder met de toekomst van de afdeling, de toekomst van onze duivensport. Het huishoudelijk regelement is met aanpassingen in het groen bijgevoegd, hierover dient gestemd te worden op de buitengewone ledenvergadering van 26 juni as. Het is belangrijk dat iedere vereniging hiervoor een vergadering met de leden organiseert om dit te bespreken met de leden. Daarnaast is het belangrijk dat er een grote opkomst is op de buitengewone ledenvergadering van de afdeling om te stemmen over de aanpassingen van het huishoudelijk regelement.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijlagen:

Bijgewerkt op 28 mei 2018 om 22:27 uur

Scroll naar boven