Brief Afdelingsbestuur aan sectie Dagfond

Sportvrienden,

Hierbij de brief welke wij als Afdelingsbestuur hebben gezonden aan de sectie Dagfond naar aanleiding van hun voorstel programma’s Dagfond.

Beste sectieleden,

Naar aanleiding van de voorgestelde vliegprogramma”s 2019 van de sectie Dagfond, die gepubliceerd zijn in “Op (de) hoogte” van 24 augustus 2018 en de publicatie van 24 augustus in ” Het Spoor der Kampioenen” hebben wij gemeend U het volgende kenbaar te maken.

Om tevens onze leden te informeren en te attenderen hebben wij deze publicatie op onze website en teletekstpagina gepubliceerd.

U heeft het over Uw leden. Kunt U dan ook aangeven over hoeveel leden het gaat? En is dit dan een juiste afspiegeling van de leden die deelnemen aan het spel Dagfond?

U stelt voor om 5 sectorale en 1 nationale vlucht te organiseren. Hierbij vermeldt U in “Op (de) hoogte” dat dit programma op 13 oktober wordt vastgesteld. Dit is onjuist. In de NPO-ledenraadvergadering wordt dit vastgesteld.

Daarbij gaat U tevens voorbij aan het feit dat de afdelingen in de sector altijd betrokken zijn geweest bij de invulling van de losplaatsen. Samenwerking ziet U blijkbaar niet als essentieel punt in onze sport. U heeft wel het recht om een advies in te brengen in de NPO-ledenvergadering.

Een ander punt is het aantal sectorale vluchten. In 2018 zijn dit er 2 geweest en 1 nationale vlucht .Om deze verandering definitief door te voeren hebben alle leden van alle afdelingen hier een stem in. Deze voorstellen worden normaliter eerst behandeld in de ledenvegaderingen van de verenigingen, daarna in de ledenvergaderingen van de afdelingen, waarna de afdelingen hun stem uitbrengen in de NPO-ledenvergadering.

Gezien het voorstel voor de 1e sectorvlucht, 25 mei, met een start vanaf begin april, heeft U dan wel overwogen wat de consequenties zijn voor de duiven die minder goed opgeleerd zijn? En wat als er calamiteiten zijn bij de start van het seizoen? Is het dan nog wel verantwoord om op de door U voorgestelde datum een sectorale lossing te organisaren?

Vervolgens heeft U het over herindeling sectoren. Ook hiervoor kunt U een voorstel indienen bij de NPO-ledenraad en daar zal de stemming plaats moeten vinden.

Als laatste heeft U het over een totaal vliegprogramma voor alle secties. Dit kan alleen als de leden van de afdelingen hiervoor toestemming verlenen. Vluchten met uitzondering van nationale vluchten worden georganiseerd door de afdelingen.

Graag zijn wij Uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten

Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 15 september 2018 om 17:09 uur

Scroll naar boven