Antwoorden sectie Vitesse/Midfond op vragen van de Afdeling

Sportvrienden,

Zoals U toegezegd zouden wij de antwoorden met U delen welke wij hebben gekregen van de sectie Vitesse/Midfond op de door ons gestelde vragen naar aanleiding van het gepucliceerde voorstel vluchtprogramma van de sectie. De antwoorden van de sectie hebben wij hieronder achter onze vragen vet gedrukt. Wij willen U er nogmaals op wijzen dat wij deze informatie bij de sectie leden gevraagd hebben om U hopelijk van voldoende informatie te voorzien.

Vraag; Kunt U aangeven hoeveel leden Uw sectie heeft en is dit dan de juiste afspiegeling van de leden die aan het spel Vitesse/Midfond deelnemen? Antwoord: Ruim 945 liefhebbers hebben via de keuzewijzer aangegeven zich verbonden te voelen met de sectie Vitesse/Midfond. Wij als sectie hebben een groep Vitesse/Midfondspelers als klankbordgroep waar wij onze visie bij toetsen. Ook op de sectie ledenraad vergadering van 13 oktober 2018 a.s bespreken wij onze plannen en vragen onze doelgroep bij meerderheid van stemmen, goedkeuring van onze plannen en voorstellen. Na deze goedkeuring worden voorstellen ingediend voor de Algemene Ledenvergadering NPO. 

Vraag: Het eerste wat opvalt is dat 4 Midfondvluchten samenvallen met Vitesse vluchten. De meeste liefhebbers spelen zowel de vitesse als de midfond met dezelfde duiven. U sluit deze liefhebbers/duiven dus uit? Liefhebbers dienen een keuze te maken? Antwoord: Wij zijn inderdaad voor keuzes maken. Specialisatie zien wij als de toekomst voor de sport. We willen de binding met de eigen clubs stimuleren door wekelijks een vitesse vlucht te faciliteren. Je speelt als snelheidsspeler naar eigen believen. Op de vitesse kun je je hart ophalen en ook de liefhebbers van de midfond kunnen hun goesting in dit programma vinden.

Vraag: U geeft aan rekening te houden met de belasting van de functionarissen in de verenigingen, commissies en afdelingen. Doet U dat met in totaal 21 Vitesse vluchten (waarbij africhtingen niet meegerekend worden) en 7 midfondvluchten? Antwoord: Onze sectie wil de binding in de club stimuleren en dus zo goed als wekelijks een vlucht met een vitesse afstand faciliteren. Veel oudere liefhebbers, (her) intreders en jeugdliefhebbers vinden het wekelijks te kunnen korven en de gezelligheid in de club belangrijk. Daarnaast vervullen we met deze vitesse vluchten de wens van veel marathon spelers om hun duiven in ritme te kunnen brengen voor de fondvluchten. Ook wordt er tegenwoordig met duivinnen door de dagfondspelers wekelijks gespeeld. Zij kunnen dus hun doffers in de tussenweek van 2 dagfondvluchten een vluchtje met vitesse afstand geven en de duivinnen zelfs midfondafstanden.

Vraag: Vanaf week 25 t/m week 30 loopt het 3e vitesse blok gelijk met het jonge duiven programma.Inkorven op dezelfde avond en gezamelijk vervoeren en lossen vanaf dezelfde losplaats? Antwoord: Afhankelijk van de nieuwe vlieggebied indelingen steken we de laatste 3 midfondvluchten in op centrale NIC’s waar ook de dagfondvluchten gekorfd kunnen worden. Deze zijn zoals U kunt zien om en om.

Vraag: Daarbij aangevuld dat de sectie jonge duiven ook het vliegprogramma heeft in week 23 tot en met 37 op een enkele week na. Aangevuld dat er ook nog dagfond, overnachtfond en natourvluchten vervlogen worden? Antwoord: Voor week 23 en 24 hebben we inderdaad geen concensus kunnen bereiken met de sectie Jonge duiven. De sectie Vitesse/Midfond had graag gezien om de eerste 2 vluchten jonge duiven in deze bewuste twee weken om te zetten naar 2 doordeweeekse africhtingen van 80 km.

Vraag: Heeft U onderzocht of de afdelingen en verenigingen deze werkzaamheden wel kunnen verwerken, ofwel is het allemaal haalbaar? En welke rol actieve gaan de sectieleden hier zelf in vervullen? Antwoord: Op het moment van dit schrijven ligt het complete vliegprogramma ter doorberekening bij het NPO Platform Transport.

Vraag: Uw vluchten tellen mee tot week 24, wat betekent dit voor de overige vitesse vluchten, dit zijn africhtingsvluchten? En hoeveel deelnemers denkt U hiervoor nog enthousiast te maken? Ook doordeweekse africhtingen hebben na verloop van tijd geen deelnmers meer. Hoe denkt U dit rendabel te maken? Antwoord: Vanaf week 25 t/m 30 loopt het 3e vitesse blok gelijk met de jonge duiven. Inkorven op dezelfde avond en gezamelijk vervoeren en lossen vanaf dezelfde losplaats. Verenigingen kunnen hier zelf invulling aan geven of ze hier kampioenschappen aan willen verbinden. Daarnaast fungeren deze vluchten als tussenvlucht voor de midfond en dagfond liefhebbers en voor de fondliefhebbers om hun duiven nog wat extra vliegritme mee te kunnen geven ter voorbereiding op een marthonvlucht. In principe zijn er dan geen (op een enkele uitzondering na) doordeweekse africhtingen meer.

Vraag: Hoeveel animo verwacht U op de laatste midfond vluchten, gezien de hoeveelheid liefhebbers en duiven in de laatste midfondvluchten is het maar de vraag of liefhebbers tegelijk met jonge duiven nog met oude duiven vliegen? Antwoord: De laatste jaren laten inderdaad een teruggang zien in aantal duiven op de laatste midfond vluchten. Liefhebbers die voor dit kampioenschap vliegen blijven echter wel meedoen.

Vraag: Of tracht U verenigingen te laten specialiseren in het organiseren van bepaalde vluchten, communiceert U dit dan ook open? Wat heeft dit voor consequenties voor de oudere liefhebbers? Antwoord: Zoals U uit de antwoorden kunt lezen willen we inderdaad meer naar een gespecialiseerde oplossing waarbij er recht gedaan wordt aan de keuzemogelijkheid van de liefhebbers en het creeren van de mogelijkheid daartoe. Zoals gezegd de oudere liefhebbers hebben nu wekelijks de keuze om een vluchtje te spelen. Ook de eerste 4 midfondvluchten kunnen waarschijnlijk in het eigen lokaal gekorfd worden. De laatste 3 midfondvluchten zullen waarschijnlijk gefaciliteerd worden in NIC’s.

Vraag: Van de werkende vrijwilligers wordt verwacht dat ze nog veel meer tijd hebben om wellicht de veelheid aan vluchten goed te laten verlopen. Antwoord: De laatste 3 midfondvluchten, dagfond, marathon en NPO vluchten jonge duiven worden waarschijnlijk ondergebracht in NIC’s. Hierdoor worden de ophaalpunten gereduceerd en kunnen de verenigingen die zich hebben aangemeld als NIC te fungeren wat ons betreft best een kleine vergoeding per duif of liefhebber vragen ten bate van de werkers in de club.

Vraag: Heeft U nagdeacht over de hoeveelheid kosten tegenover deeelname bij vitesse vluchten die niet meetellen voor de kampioenschappen? Of verwacht U dit van de afdelingen? Antwoord; In principe loopt het Vitesse programma voor het Nationaal  kampioenschap van week 15 t/m week 24. De overige vluchten met vitesse afstanden lopen samen met het jonge duiven programma.

Vraag: Heeft U onderzocht hoeveel deelname er is bij de doordeweekse africhtingen en tot welk moment deze nog rendabel zijn? Antwoord: Zoals U weet klagen heel veel liefhebbers uit Belgie en Nederland die op de vlieglijn wonen over de verliezen van onervaren jongen die tussen overrazende africhtingskoppels geraken. De gevolgen daavan zijn dat de Belgische autoriteiten steeds minder losplaatsen ter beschikking stellen. Door nu wekelijks in het weekend vluchten met vitesse afstanden te faciliteren vervalt ons inziens de noodzaak van doordeweekse africhtingsvluchten op een enkele uitzondering na. Hiermee hopen we een oplossing te hebben bedacht om de verliezen met jonge duiven door overvliegende africhtingskoppels een flink stuk terug te dringen.

Vraag: Zijn de processen van de afdelingen wel uitgerust om dit te organiseren, heeft U hierover inlichtingen ingewonnen? Antwoord: Afhankelijk van de doorrekeningen van het Platform Transport verwachten wij op voorhand niet veel knelpunten. Mocht uzelf in Uw organisatie reeds knelpunten voorzien dan horen wij die natuurlijk graag!

Vraag: Indirect toewerken naar het specialiseren van verenigingen bij het inkorveen van duiven? Bijvoorbeeld alleen vitesse en midfond, een ander alleen jonge duiven? Antwoord: Dat staan wij inderdaag voor. Meer specialisatie, keuze vrijheid, bundelen van krachten en samenwerking tussen clubs, afdelingen en vervoer bevorderen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 24 september 2018 om 10:15 uur

Scroll naar boven