Aantal inkorvende leden en leden met invliegduiven

Sportvrienden,

Afgelopen week heeft een eerdere publicatie kortstondig op de website gestaan, echter deze was er weer afgehaald, omdat er na reacties twijfels waren over de juistheid. De publicatie ging over het aantal inkorvende leden en of liefhebbers met invliegduiven ook meetellen. En over het gezamenlijk inkorven, maar dat het D- & W-bestand in de eigen vereniging werd ingestuurd. Hieronder hopen we hierover duidelijkheid te verschaffen.

Voor een zelfstandig inkorfcentrum voor de afdelingswedvluchten dienen er minimaal 5 spelende leden te zijn. Na navraag bij de NPO, maar ook na de reglementen nogmaals bekeken te hebben, blijken mensen met invliegduiven niet mee te tellen voor de 5 spelende leden. Indien we als afdeling een wedvlucht organiseren (zie Artikel 77 Wedvluchtreglement NPO), is Artikel 4 Lid 4c (HHR NPO) van toepassing. Dit betekent dat er vijf spelende leden moeten zijn voor de wedvlucht. De liefhebbers met invliegduiven nemen niet deel aan de wedvlucht en tellen derhalve ook niet mee.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat volgens het wedvluchtreglement NPO pas mag begonnen worden met het inkorven indien tenminste vier Basisleden van de Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegewezen aanwezig zijn, waaronder tenminste een Bestuurslid of een daartoe door Bestuur Basisvereniging aangewezen bevoegde functionaris van het inkorfcentrum (Artikel 81 Wedvluchtreglement NPO).
Het afslaan van de klokken gebeurt onder toezicht van tenminste drie Basisleden van de Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend, onder wie tenminste één Bestuurslid of een daartoe door Bestuur Basisvereniging aangewezen bevoegde functionaris (Artikel 115 Wedvluchtreglement NPO).

Binnen de afdeling wordt ook door een aantal verenigingen gezamenlijk ingekorfd, maar in de eigen vereniging het D- en W-bestand ingestuurd. Dit is toegestaan bij afdelingsvluchten (dus niet bij nationale vluchten) mits ook aan het bovenstaande (dus dat er voldoende mensen bij het inlezen na het inkorven en afslaan aanwezig zijn) wordt voldaan. Wel is het van belang om dan zowel het D-, als W-bestand vanuit dezelfde vereniging in te sturen. Gaarne ontvangen we in deze situaties wel een mail (secretaris@afdeling8gou.nl), zodat we als afdeling hiervan op de hoogte zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Wedvlucht Reglement NPO
INKORFCENTRUM
INKORFCENTRA
Artikel 77 (zo 9/69/70/200)
lid 2. Iedere inkorving vindt plaats in het toegekende inkorfcentrum. Voor wedvluchten in groter dan Basisverenigingsverband is de wedvluchtorganiserende instantie bevoegd een bepaald inkorfcentrum toe te kennen. Als de wedvluchtorganiserende instantie een wedvlucht organiseert, die geldt als het verplichte spel, is voor haar bij toekenning van een inkorfcentrum Huishoudelijk Reglement N.P.O. Artikel 4 lid 4 onder c van overeenkomstige toepassing.

Huishoudelijk Reglement NPO
BASISVERENIGINGEN
Artikel 4
Lid 4c. een inkorfcentrum voor een door of namens Bestuur N.P.O. georganiseerde Nationale wedvlucht wordt niet toegekend aan een Basisvereniging, indien niet tenminste vijf spelende leden aan de wedvlucht deelnemen, ongeacht op welk niveau men deelneemt.
Voor wedvluchten georganiseerd door, namens of met goedkeuring van Bestuur Afdeling geldt een minimum van vijf spelende leden.
Wordt in enig jaar niet voldaan aan deze getalsnorm, dan vervalt voor het eerstvolgende jaar de toekenning. Een en ander wordt nader geregeld bij Wedvluchtreglement N.P.O.;

Bijgewerkt op 24 juli 2013 om 18:04 uur

Scroll naar boven