Extra informatie ter voorbereiding op de ALV van 07-01-2019

Geachte leden,

Ter voorbereiding op de stemming van 7 januari 2019 willen wij jullie informeren met informatie van het NPO-bestuur, wat gepubliceerd is in Het spoor der Kampioenen nr. 41 pag 45 en 48. Vele leden hebben ons laten weten dat zij wel een abonnement hebben op het Spoor der Kampioenen maar dit artikel niet hebben gelezen. Wij vinden dat het artikel belangrijk is voor iedereen die nu en in de toekomst bij onze sport betrokken is, maar vooral voor onze leden.

In dik gedrukt hebben wij gemeend als afdeling het een en ander voor u te verduidelijken.

De 10 V’s op een rij:

1. Verouderde organisatiestructuur

We hebben te maken met een verouderde organisatiestructuur. Er zijn te veel bestuurslagen en uiteindelijk zijn slechts 19 afgevaardigden beleidsbepalend voor de hele organisatie. Dat moet democratischer.

In de huidige vorm en organisatie hebben we 12 afgevaardigden als sectie en platformbestuurders. In 2018 hebben wij 11 afdelingen, zijnde 15 afgevaardigden.

2. Vernieuwende organisatie

Er moet een vernieuwde organisatiestructuur komen. Prof. Mr. Marjan Olfers heeft hierin geadviseerd. In de ledenraad mogen dan, naast de afgevaardigden uit de afdelingen ook ledenvertegenwoordigers stemmen. Ook zij zijn dan medebepalend voor het beleid.

Dit is anno 2018 al een feit, namelijk de secties en platformen. Deze hebben gezamenlijk 12 stemmen.

3. Vertegenwoordigers van leden

Deze vertegenwoordigers van leden bestaan uit belangengroepen (secties en platforms). Er zijn vertegenwoordigers uit de sectie Vitesse/Midfond, sectie Dagfond, sectie Marathon, sectie Jonge duiven en de platformen Jong NPO en Transport. Elke belangengroep maakt zelf voorstellen die in de ledenraad in stemming worden gebracht.

Dit is anno 2018 zo, met de aanvulling dat ten aanzien van het vliegprogramma de secties voorstellen bij het NPO-bestuur kunnen indienen. Het NPO-bestuur bepaald, ofwel de secties kunnen hierbij overruled worden door het NPO-bestuur.

4. Vliegprogramma en kampioenschappen

Vliegprogramma’s en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimumeisen als aangenomen in de NPO-ledenraad.

Dit betekent dat de afdelingen geen eigen vliegprogramma’s meer kunnen maken. Dit punt wordt dan niet meer in de ledenraad van de afdeling besproken. Leden dienen alleen nog te stemmen via de secties. Zoals nu al is gebeurd voor het seizoen 2019 met het Nationaal vliegprogramma en Nationale kampioenschappen. Het zou zo maar kunnen zijn, dat er dan geen rekening meer wordt gehouden met Kring en Regio lossingen.

De kans is ook zeer groot, gezien de voorstellen van de secties dat er veel meer vluchten per sectie gaan komen. De kleine liefhebbers kunnen deze niet allemaal inkorven en hebben er wellicht ook niet allemaal de financiële middelen voor. Ook zal de inspraak van de wijze van lossen van duiven via de secties gaan verlopen en dit betekent dat liefhebbers uit andere delen van Nederland meebeslissen over deze keuzes van de leden van afdeling 8 en visa versa.

5. Vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend. De sectie stelt het ideale vliegprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

De vraag blijft dan wel wat er gebeurt met verliesgevende vluchten. Het verlies voor de afdeling? Ofwel de secties gaan vrij beschikken over de gelden van de afdelingen? Daarnaast is het de vraag wat het doet voor stijgingen van kostprijzen voor de liefhebbers. Men kan hieruit lezen dat de leden de transporten betalen aan de NPO. Niet uitgesloten is dat de NPO voor haar kosten een toeslag gaat berekenen.

6. Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden. Het vermogen wordt geoormerkt en daarmee veiliggesteld.

Hoe wordt hiermee omgegaan als er wijzigingen van vlieggebieden komen? Wat als voorstel voor het jaar 2019 op het programma staat? Hieruit blijkt dat de huidige afdelingen ophouden te bestaan.

7. Verwezenlijken doelstellingen

Voor het verwezenlijken van de doelstelling geven de leden/verenigingen de afdelingsafgevaardigden opdracht om voor de statutaire wijziging te stemmen.

Op dit moment wordt nu al gehandeld alsof de wijzigingen in statuten al een feit zijn, terwijl nog geen enkel lid hierover heeft kunnen stemmen.

8. Volwaardige individuele inspraak

Ieder lid van de NPO krijgt volwaardige individuele in spraak via de sectie waarbij de leden zich aansluiten.

De vraag is of dit zo is. Op de sectievergadering sectie Vitesse/Midfond is tegen het voorstel gestemd dat een vitessevlucht en midfondvlucht op dezelfde dag vervlogen mocht worden. In het eerste nationale programma stonden weer vitesse en midfondvluchten op dezelfde dag op het programma. Hierin heeft het NPO-bestuur bewezen dat zij sectievoorstellen kunnen overrulen en ook als zodanig handelen.

9. Verenigingen

Verenigingen nog meer benutten als de basis van de duivensport. De basis van de duivensport begint op verenigingsniveau. Ledenwerving en -behoud vindt plaats bij de basis met ondersteuning van een toekomstbestendige NPO-organisatie.

Of met de verwachte uitbreiding van het aantal vluchten het nog haalbaar is dat verenigingen in de huidige vorm en organisatie kunnen blijven bestaan is zeer de vraag. Vrijwilligers kunnen de hoeveelheid vluchten niet aan. Wat vervolgens een oplossing is, is dat verenigingen verschillende inkorfcentra worden per discipline. Dit maakt dat liefhebbers verder moeten reizen en huidige verenigingen niet meer bestaan.

10. Visie

Visie met een positieve toekomst. Niet denken en handelen in problemen maar werken aan oplossingen en een volwaardige sport waar wij weer trots op kunnen zijn.

Samenwerking is essentieel, maar wel met open en eerlijke instemming van de leden van Nederland.

*Een ontbrekende, voor afdelingen en verenigingen een zeer belangrijke V is nummer 11.

11. Vrijwilligers

Wat is de bereidheid van deze mensen? Hoeveel kunnen zij aan? Er zijn nu al vrijwilligers die aangegeven hebben met de werkzaamheden te stoppen als het Nationaal Vliegprogramma ingevoerd is.

Aanvullend op deze punten is het afdeling 8 bestuur geconfronteerd met de volgende punten tijdens het overleg van 21 november jl. 

  • Op enig punt hebben wij aangegeven een knelpunt te zien met het transport, waarop het NPO-bestuur aangegeven heeft, dan koop je toch een vrachtauto. Ofwel het NPO-bestuur is van mening te kunnen beschikken over de gelden van de afdeling.
  • Een ander punt zijn onze principiële liefhebbers. We hebben te maken met de huidige afspraken. Het NPO-bestuur heeft hierop geantwoord dat dit het probleem is van afdeling 8 en niet van het NPO-bestuur.
  • Een laatste punt wat gevraagd is, betreft hoe wordt in het nationaal vliegprogramma omgegaan met eventuele vogelgriep en dat dus niet gevlogen kan worden en als daarboven op ook nog eens de vluchten komen die in onze afdeling op zondag gelost worden en dus niet meetellen voor het Nationaal Kampioenschap. Hierop antwoordde het NPO-bestuur dat hiermee geen rekening gehouden wordt. Dit gaat dan af van de reservevluchten.

Na deze ontwikkelingen hebben wij als bestuur het dringende verzoek aan alle verenigingen en leden van afdeling 8 dit te behandelen in uw verenigingen en met de stem van uw leden naar de afdelingsvergadering te komen op 7 januari 2019.

Gezien de ontwikkelingen die gekoppeld worden aan het Nationaal vliegprogramma, zoals het aantal vluchten, afstand, wijze lossen, verenigingen en kampioenschappen, dient goed nagedacht te worden over de volgende vragen:

  • Zijn de leden voor/tegen het behoudt van de afdeling?
  • Zijn leden voor/tegen inspraak in het vliegprogramma via de afdeling?
  • Keuze vliegprogramma afdeling of nationaal vliegprogramma.
  • Voor/tegen behoud verenigingen in huidige samenstelling of overstap naar inkorfcentra per discipline?

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Afdeling 8 GOU

 

 

 

Bijgewerkt op 8 december 2018 om 17:06 uur

Scroll naar boven