Disclaimer

Het bestuur van Afdeling 8 GOU is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij garandeert echter niet dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kan aan de informatie op de pagina’s van de website van Afdeling 8 GOU geen rechten worden ontleend. Evenmin is het bestuur van Afdeling 8 GOU aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.


Als de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn dan is de interpretatie die als doel heeft om het bestuur van Afdeling 8 GOU te vrijwaren van iedere vorm van rechtsvervolging de enige juiste. Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.


Op de pagina’s van het bestuur van Afdeling 8 GOU kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het bestuur van Afdeling 8 GOU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.


Daarnaast behoudt het bestuur van Afdeling 8 GOU zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.


Het bestuur van Afdeling 8 GOU neemt geen aanvragen, bezwaren, inspraakreacties en zienswijzen via elektronische weg in behandeling, tenzij dit anders is aangegeven. De gebruikelijke weg voor communicatie tussen basisleden en het afdelingsbestuur loopt via het betreffende verenigingsbestuur waarbij digitale correspondentie de voorkeur heeft.

 

Copyright

Het bestuur van Afdeling 8 GOU behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal aan te passen, in te korten en te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal.


Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Afdeling 8 GOU is het niet toegestaan materiaal van afdeling8gou.nl te publiceren, kopiëren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.

 

Privacy

Het bestuur van Afdeling 8 GOU vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Het bestuur van Afdeling 8 GOU conformeert zich daarom aan de Wet PersoonsRegistratie.


Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Het bestuur van Afdeling 8 GOU zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.


Voor statistische doeleinden worden bezoekers-statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens. Statistieken in relatie tot abonnementen op nieuwsbrieven en peilingen zijn wel herleidbaar.

Als U een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die U ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In voorkomende gevallen zullen deze gegevens ter vastlegging worden gearchiveerd.Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door Uw browser op het vaste geheugen van Uw internetapparaat wordt opgeslagen. De daarin aanwezige informatie wordt al naar gelang het gebruik van onze website weer naar de webserver teruggestuurd.

Op onze website wordt uitsluitend gebruikt gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van voorzieningen als het meldsysteem en functies waarvoor U zich als gebruiker van onze website aan moet melden. De cookies worden automatisch verwijderd zodra U de browser afsluit.

Wij maken geen gebruik van cookies van derden en verzamelen geen informatie over Uw surfgedrag (welke pagina's U bezoekt). Wel houden wij online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de website in welke mate bezocht worden. Deze statistieken worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken en zijn niet op persoon herleidbaar.Bezoekgegevens

Alle voorzieningen waarvoor U zich aan dient te melden als gebruiker leggen bezoekgegevens vast. In dit kader kan met name het IP-adres van Uw internetapparaat, de gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging of invoering en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses of probleemonderzoek op de website.

 

Wijzigingen

Het bestuur van Afdeling 8 GOU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn altijd met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Raadpleeg daarom regelmatig de disclaimer voor het actuele beleid. Vragen over de disclaimertekst van Afdeling 8 GOU kunnen worden gericht aan de webmaster.